ارائه اطلاعات تخصصي در خصوص نگهداری کاسکو
 

انواع طوطی آمازون

از زمان قدیم آمازونھا به عنوان حیوان خانگی نگھداری می شدند.تکثیرشان در کشورھای اروپایی اکثرا با موفقیت ھمراه بوده و در صورت نگھداری انفرادی به صاحب خود خو گرفته و اھلی میشوند ولی انھا بین اعضایی که با پرنده تماس دارند اختلاف گذاشته و با ھر یک صمیمیت خاصی برقرار میکنند.برای ھر چه بیشتر اشنا شدن با این پرنده ،انواع معروف این گونه را در ادامه متن معرفی میکنیم.در صورت تمایل به کسب اطلاعات در مورد نگھداری،تغذیه و پرورش به بخش نگھداری و پرورش آمازونھا در ھمین سایت مراجعه کنید

 

آمازون سر شانه قرمز یا آمازون آمازون پیشانی ابی

aestiva amazona aestiva

 

طولش ٣٧ سانتیمتر بوده ومحیط زیستش شرق برزیل است پیشانی و جلوی سر برخی از انواع انھا تیره ،بالای سر،صورت و دور چشمش زرد رنگ،پشت گردن و پرھای پشتی سبز ھمراه رگه ھای تیره تر،سر شانه وقسمتی از شاه پرھا قرمز ،دور چشمش سفید،حلقه چشمش قھوه ای تیره و منقارش سیاه میباشد نوع اصلی ان را آمازون پیشانی ابی نیز مینامند.در صورتی که از جوجگی با انسان بزرگ شود به انسان خو گرفته وعضوری از اعضای خانواده میشود. تکثیرش با موفقیت ھمراه بوده ٢تا ۴ تخم میگذارد و جوجه ھا پس از گذشت ٢٩ روز سر از تخم بیرون می اورند و پس از گذشت ٩ تا ١٠ ھفته لانه را ترک می کنند.

 

آمازون سر شانه طلایی یا آمازون پیشانی ابی بال زرد

aestiva xanthoteryx amazona

 

طولش به ٣٧ سانتیمتر رسیده و محیط زیستش شمال بولیوی،پاراگوئه،ماتوگروسو،تا شمال ارژانتین میباشد.اختلافش با نوع اصلی آمازون پیشانی ابی در ان است که پرھای سرشانه برخی از انھا طلایی یک دست است ان را پیشانی ابی بال زرد نیز مینامند.توسعه رنگ ابی روی پیشانی وجلوی سرش ھمانند نوع اصلی ان بسیار متفاوت است . تکثیرش با موفقیت ھمراه بوده ٢تا ۴ تخم میگذارد و جوجه ھا پس از گذشت ٢٩ روز سر از تخم بیرون می اورند و پس از گذشت ٩ تا ١٠ ھفته لانه را ترک میکنند

 

آمازون ونزوئلا

amazonica amazona

 

طولش ٣١ سانتیمتر و محیط زیستش کلمبیا،ونزوئلا،گویانا و نواحی وسیعی از شمال برزیل تا پرو میباشد.رنگ اصلی بدنش سبز ،پیشانی و صورتش زرد بوده و در بسیاری از انواع انھا ،بین پرھای زرد پیشانی پرھای ابی ملاحظه میگردد.سرشانه اش سبز زرد،زیر بالھایش قرمز پرتقالی ،داخل پرھای دمش پرتقالی تا قرمز ،دور چشمش ابی خاکستری و حلقه چشمش پرتقالی است.نقش و رنگ امیزی در یکایک انھا متفاوت است.این آمازون از آمازونھایی است که بیشتر نگھداری میشود.تکثیرش به کرات با موفقیت ھمراه بوده ، ٢تا ٣ تخم میگذارد و جوجه ھا پس از ٢٩ روز سر از تخم بیرون اورده و پس از گذشت ٩ ھفته لانه را ترک می کنند

 

آمازون سورینام

ochrocephala ochrocephala amazona

 

طولش به ٣٧ سانتیمتر رسیده و محیط زیستش گویانا و شمال برزیل است رنگ اصلی بدنش سبز و قسمت فوقانی ان تیره تر می باشد .در پشت گردن و پشتش پرھای سیاھی ملاحظه میشود .پیشانی و جلوی سرش زرد،سرشانه اش قرمز ،پرھای دمش سبز،ته انھا قرمز و پرھای خارجی دارای محدوده ای سیاھند. دور چشمش خاکستری ،رنگ حلقه چشمش پرتقالی ،منقارش خاکستری سیاه به ھمراه لکه ھای قرمز در قسمت فوقانی است.رنگ امیزی یکایک انھا میتواند متفاوت باشد .برخی از انھا دارای صورتی زرد ھستند. ٢تا ٣ تخم میگذارد و جوجه ھا پس از ٢٩ روز سر از تخم بیرون اورده و پس از گذشت  9 ھفته لانه را ترک میکنند

 

آمازون پشت گردن طلایی

auropalliata amazona ochrocephala

 

طولش ٣٩ سانتیمتر و محیط زیستش جنوب غربی مکزیک تا کاستکاریکا میباشد.رنگ اصلی بدنش سبز پرھای سرش کم و بیش سبز ابی ودر پشت سر وگردنش لکه طلایی بزرگی دیده میشود .زیر بالھایش لکه کوچک قرمزی وجود دارد ،دور چشمش سفید و حلقه چشمش پرتقالی و منقارش خاکستری تیره است.یکی از بااستعدادترین آمازونھا دراستعداد تکلم است . در صورتی که از جوجگی با انسان بزرگ شود به انسان خو گرفته وروابط عمیقی با نگھدارنده خود برقرار کرده و عضوری از اعضای خانواده میشود. تکثیرش با موفقیت ھمراه بوده ٢تا ۴ تخم میگذارد و جوجه ھا پس از گذشت ٢٩ روز سر از تخم بیرون می اورند و پس از گذشت ٩ تا ١٠ ھفته لانه را ترک میکنند

 

آمازون پاناما

panamensis amazona ochrocephala

 

طولش ٣٣ سانتیمتر و محیط زیستش شمال کلمبیا و پانامه است .شبیه آمازون سورینام بوده ولی رنگ اصلیش روشن تر می باشد ،پرھای پشت گردن و پیشانی فاقد رگه ھای تیره اند .پیشانی و قسمت جلوی بالای سرش زرد،دور چشمش سفید،حلقه چشمش قرمز قھوھای ،منقارش استخوانی روشن و نوک قسمت فوقانی برخی از انھا سیاه است در صورت نگھداری انفرادی اھلی شده و قدرت تکلم خوبی دارد . تکثیرش به کرات با موفقیت ھمراه بوده ٢تا ۴ تخم میگذارد و جوجه ھا پس از گذشت ٢٩ روز سر از تخم بیرون می اورند و پس از گذشت ٩ تا ١٠ ھفته لانه را ترک میکنند

 

آمازون بزرگ سر طلایی

ochrocephala oratrix amazona

طولش ۴١ سانتیمتر و محیط زیستش مکزیک و ھوندوراس میباشد .سر و گردن طلایی و سایر پرھایش سبز و پرھای ناحیه گردن،سینھو پشتش ھمراه با رگه ھای سبز تیره است سر شانه و بالھایش قرمز میباشد .برخی از انان دارای پرھای زردی در سایر بدن میباشند .به خاطر صدای گوش خراش برای نگھداری در منزل مناسب نیست .به کرات در اروپا تکثیر یافته و جوجه ھا ابتدا سبز یک دست بوده و تنھا رنگ امیزی زرد خفیفی روی پیشانی خود دارند.معمولا دو تخم گذارده و ج.جه ھا پس از گذشت ٢۴ روز سر از تخم دراورده و ١٠ ھفته بعد لانه را ترک میکنند

 

آمازون کوبا

leucocephala amazona

 

طولش ٣٢ سانتیمتر و محیط زیستش کوبا است رنگ اصلی بدنش سبز ،پرھای پوششی اش دارای رگه ھای تیره اند.پیشانی ،بالای سر و دور چشمش سفید ،زیر شکمش قرمز،شاه پرھای جلویی ابی ،پرھای ته دم قرمز ،رویشان سبز و زیر انھا زرد رنگ است.حلقه چشمش قھوه ای تیره ومنقارش تقریبا سفید رنگ است.از جمله آمازونھایی است که به اروپا اورده شده ،ولی امروزه در اروپا نایاب شده .از انجا که در المان شرقی تکثیر یافته امروزه ١٠ جفت ثبت شده ان در المان وجود دارد. ٣ تا ۴ تخم گذارده و جوجه ھا پس از گذشت ٣٠ روز در امده و پس از ٩تا ١٠ ھفته لانه را ترک میکنند

 

آمازون صورت سبز

viridigenalis amazona

 

طولش ٣٣ سانتیمتر ومحیط زیستش شمال غربی مکزیک میباشد ،پیشانی و بالای سرش قرمز پرنگ ،رنگ اصلی بدنش سبز تیره وزیر ان روشن تر است .پرھای پشت سر و گردن ھمراه رگه ھای تیره ترند ،علامت مشخصه انان صورت سبز براق انھا میباشد.بالھایشان سبز تیره بوده وروی انھا لکه قرمزی ملاحظه میشود حلقه فاقد پر دور چشمش سفید،حلقه چشم پرتقالی تا زرد و منقار استخوانی روشن است.انان به سرعت اھلی شده و با نگھدارنده خود روابط عمیقی ایجاد میکنند .در ایالت متحده امریکا طرفداران زیادی دارند.در المان چندان مورد توجه نبوده وبه ھمین دلیل تکثیر ھم نشده اند

 

آمازون ریش ابی

festiva amazona

 

طولش ٣۴ سانتیمتر و مخیط زیستش در شمال آمازون و منطقه اورینکو میباشد.دو رگه انشعاب یافته شناخته شده است .رنگ اصلی بدنش سبز تیره ،روی پیشانی تا چشمھایش نواری قرمز قھوھای ملاحظه میگردد.نوار ابی نازکی از روی چشمش شروع و تا گلو ادامه میابد.انتھای پشت و نواحی قده چربی اش قرمز براق میباشد. انان به سرعت اھلی شده و استعداد مناسبی برای یادگیری کلمات دارند. واردات انھا محدود بوده و تا بحال تکثیر نیافته اند

 


برچسب‌ها: کاسکو, کاسکو سخنگو, کاسکو اهلی, کاسکو سالم, کاسکو باارزش
  نوشته شده در  91/06/14ساعت 10:53  توسط   | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM